என்ன செய்ய போகிறாய்?

Sunday, January 8, 2012


ஒரு முறையேனும்
ஐவிரல்கள் பதிய
அடித்துவிடமாட்டாயா
எனயேங்கும் என்
கன்னங்களை
என்ன செய்ய போகிறாய்?
Powered by Blogger.