உனக்கானவை

Monday, September 2, 2013


மற்றவர்களைப் போல்
அல்லாமல்
என் மௌனங்களை
நீ மொழிபெயர்த்துவிடுகிறாய்.
என் பிரச்சனையெல்லாம்
உனக்குப் புரியும்படியாக
நான் எப்படிப் பேசுவது?
உனக்குப் புரியாவண்ணம்
எப்படி மௌனித்திருப்பது?


Powered by Blogger.