காதல் விளையாட்டு

Tuesday, November 16, 2010


ஓடிப் பிடித்து
விளையாடுவதென்று
முடிவாகி
ஓரிடத்தில்
ஓடாமல் நானும்
பிடிக்காமல் நீயும்
தயங்கி நின்ற
தருணத்தில்
இருவரையும்
தழுவி நின்றது
"காதல்"

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.