ஒளிரும் காதல்

Sunday, January 1, 2012


உன் அலட்சியங்களில்
ஒளிந்திருக்கும்
ஆவல்களை
வெளிச்சம் போட்டுக்
காட்டிவிடுகிறது
அவற்றுக்குள்
ஒளிர்ந்திருக்கும்
காதல்
Powered by Blogger.