கவிதை ஆகிறேன்

Tuesday, June 19, 2012


காதல்
உன்னைக் கவிஞனாக்குகிறது..
என்னை?
கவிதை ஆக்குகிறது!

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.