முத்தத்தில் முளைத்தது

Wednesday, November 17, 2010


இதழ் கேட்டு
நீயும்
இசையாமல்
நானும்
விலகியிருந்த
வினாடியில்
வாடியிருந்த
உன்
வதனத்தில்
நான்
வைத்துவிட்ட
ஒரு
முத்தத்தில்
முகிழ்த்திருந்தது
“காதல்”

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.