கவிதை புரியாதவர்கள்

Wednesday, April 25, 2012


காதல் புரியாதவர்களுக்குக்
கவிதைகள்
புரிவதில்லை!
கவிதைகள் புரியாதவர்கள்
காதல் புரிவதில்லை!

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.