வழக்கம்

Wednesday, April 25, 2012


எந்த விஷயமானாலும்
அதை
உன்னிடம் மட்டுமே
சொல்லத் துடிக்கும்
என் வழக்கம்
என்ன பழக்கம்?

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.