கடற்கரைக் காதல்

Friday, November 19, 2010


கடற்கரை மணலில்
நீயும் நானும்
கால்பதித்துச்
செல்கையில்
‘தன் இச்சையாக’
உரசிக் கொண்ட நம்
கைகளுக்கிடையில்
கசிந்து
கொண்டிருந்தது
"காதல்"

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.