வித்தியாசங்கள்

Sunday, March 18, 2012

கைபிடித்து நடைபழக்கிய
அன்னைக்கும்
என் கரம்பிடித்து
வாழ்க்கை நடத்தும்
உனக்கும்
எத்தனை வித்தியாசங்கள்?

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.