எங்கிருந்தோ..

Sunday, March 18, 2012

பேசிக்கொண்டே இருக்க
விஷயங்களும்
கொடுத்துக் கொண்டேயிருக்க
முத்தங்களும்
எங்கிருந்து குறையாமல்
எடுக்கிறாய் நீ?

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.