எத்தினம்?

Monday, February 13, 2012


மாலை மாற்றிக்கொள்ளும்
கல்யாணத் தினத்திற்கு
மலர் மாற்றி
ஒத்திகைப் பார்க்கும்
இத்தினம் தான்
காதலர் தினமா?

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.