பல்லாங்குழியில்

Tuesday, February 1, 2011

ஒருகால் கட்டித்
தலைசாய்த்தமர்ந்து
ஒவ்வொரு முத்தாக
இட்டுவந்த போது
பல்லாங்குழியின்
ஓர் ஓரக்குழியில்
பல்லக்கிட்டுப்
படுத்துக் கிடந்தது
உன் நினைவுகள்
நிரப்பிய
“காதல்”

0 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.