நகரும் நொடிகள்

Sunday, February 5, 2017

 

நீ தரும் 
ஒரு முத்தத்திற்கும் 
மறுமுத்தத்திற்குமான 
இடைவெளிகளில் 
நகரும் 
என் வாழ்க்கை

1 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.