உனக்கானவை

Saturday, October 10, 2015

திசைகளற்ற ஏதாவது
ஓர் இடத்திற்கு
என்னைக் கடத்திவிடு
அல்லது

எல்லாத் திசைகளிலும்
நீயே
வியாபித்திருப்பதை
நிறுத்திவிடு.

3 உணர்வுகள்:

Powered by Blogger.